Obra urb. dels carrers Dos de Maig i Onze de Setembre

El proper 8 de febrer l’Ajuntament iniciarà la remodelació dels carrers de Dos de Maig i Onze de Setembre entre els carrers d’Àngel Arañó i Salvador Baroné.

La intervenció segueix el criteri que s’ha anat executant a la zona de l’eixample fina ara, que aposta per desviar el trànsit rodat cap a les vies perimetrals i recuperar d’aquesta manera nous espais públics per als vianants.

En la intervenció que es farà  als carrers Dos de Maig i Onze de Setembre, es reordenen la totalitat dels carrers millorant la totalitat dels carrers, millorant l’accessibilitat, la il•luminació i l’aspecte general, introduint vegetació.

Es planteja la redefinició ampliant les voreres i proporcionant un carril de circulació i un únic carril d’aparcament. La il·luminació es proposa en façana, al carrer Dos de Maig a la banda de Sant Boi i al carrer Onze de Setembre a la banda de Gavà.

El tram del carrer de Dos de Maig comprés entre els carrers d’Àngel Arañó i Mare de Deu de Montserrat té un tractament específic, amb un amplada de 12,90 metres es redefineix amb un carril de circulació i un carril d’aparcament en línia a cada banda.

La vorera de la banda Sant Boi marca la continuïtat amb la resta del carrer i la vorera de la banda Gavà aprofita l’amplada del carrer i s’eixampla, contenint l’alineació de l’arbrat, la il•luminació, el mobiliari urbà i les plataformes d’accés als locals i/o edificis.
Pel que fa al sistema viari tots dos carrers mantindran el sentit de circulació tal i com estan actualment. 

La il·luminació s’adequa en alçada i en potència a les amplades del carrer, proporcionant la quantitat de lux i la uniformitat que demana el ‘reglament de protecció del cel nocturn’, també s’incrementa la intensitat a les cruïlles per remarcar els passos de vianants.

En aquest projecte es pren la decisió de plantar únicament arbres als escossells i ometre la plantació d’arbustos com el ‘pitosporum tobira’. S’ha comprovat en l’execució anterior d’altres carrers que per la seva situació poc adient, molt a prop dels vehicles, deriva en una curta esperança de vida.

L’espai reservat per a la recollida de residus urbans es troba a les cruïlles. Els contenidors són soterrats amb un sistema de bústies emergents agrupades en 3 unitats, això implica que la recollida s’haurà de realitzar per la banda dreta, per tant ubicarem dos grups de 3 unitats, un cada banda de la cruïlla del carrer Dos de Maig amb el carrer Mare de Deu de Montserrat.
Mitjançant la redefinició del traçat de les voreres s’aconsegueix recuperar l’espai públic dels creuaments per a l’ús dels vianants i s’ordena el pas de vehicles per evitar l’aparcament descontrolat.

Al projecte es tracta amb especial cura l’adaptació del recorregut a les persones amb disminució visual i de mobilitat.

Es preveu que l’obra duri al voltant de 8 mesos.

Pressupost de l’adjudicació de l’obra: 567.108,39 €