Obres d'urbanització de Montserratina II

El proper 1 de juny s’han d’iniciar les obres del Pla d’Intervenció Integral del barri de la Montserratina, inclòs en el marc del Pla de Millora Integral de l’Eixample, Eixample 21, i que aposta per la recuperació dels espais públics per als vianants.

En el cas de Montserratina, les actuacions principals es faran als carrers Doctor Auguet, Dos de Maig, Onze de Setembre, General Prim i Carles Altés. En tots ells es milloraran l’enllumenat, l’accessibilitat i les xarxes de serveis.  Es farà una ordenació més racional de les voreres i s’introduirà l’arbrat d’alineació. A més s’implantaran quatre nous grups de contenidors soterrats.

Al carrer Doctor Auguet es millora l’aspecte general mitjançant la reordenació de les voreres, la introducció d’arbre d’alineació i del nou enllumenat. Aquest carrer comptarà amb un carril de circulació, aparcament a una banda i les noves voreres.

Els carrers General Prim, Dos de Maig i Onze de Setembre es reordenaran, millorant la seva accessibilitat, amb els mateixos criteris que s’estan seguint fins ara en aquests carrers, comptaran amb un carril de circulació i un carril d’aparcament. Es millorarà l’aspecte general de la zona mitjançant la racionalització de les voreres, la introducció de l’arbrat a les cantonades i del nou enllumenat.

Pel que fa al carrer Carles Altés, passarà a ser una via de prioritat invertida o de prioritat per vianants, amb calçada i aparcament al mateix nivell de les voreres. D’aquesta manera unificarem i donarem continuïtat al tram de carrer executat anteriorment.

En la planificació d’aquesta actuació s’ha tingut especial cura en l’adaptació de tots els recorreguts per a persones amb disminució visual o amb mobilitat reduïda. Es posaran rebaixos en totes les cruïlles i s’assenyalaran adequadament amb paviment ratllat els passos de vianants. Es preveu a més que en un futur es puguin col•locar semàfors que indiquin la situació de dits passos.

El pressupost total del Pla d’Intervenció Integral de la Montserratina és de 1.425.610,22 €