Vigem

Viladecans Grup d´Empreses ha de posar a l’abast de l’ajuntament una organització empresarial potent i eficient, capaç d’assolir cadascun dels objectius diferenciats que aquell fixi mitjançant una empresa específica, existent o de nova creació, tot vertebrant el conjunt de forma que s’aprofitin les sinèrgies, es coordinin les polítiques, es comparteixin serveis transversals, es minimitzin els costos de gestió i es maximitzi la generació de recursos econòmics, integrant els resultats i els fluxos financers per tal de facilitar un millor control del conjunt.

Viladecans  Grup d’Empreses Municipals
Pompeu Fabra, 50
08840 Viladecans
Barcelona
Tel. 93 637 30 55
Fax 93 637 70 91
Gerent: Jordi Angusto Zambrano