Perfil del contractant

Viurbana
Viladecans Renovació Urbana S.L.


Introducció

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans  ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.
Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la LCSP.

Presentació

Denominació:  Viladecans Renovació Urbana S.L.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesús Sánchez Cobaleda, en data 07.03.08
Inscripció:  Registre Mercantil de Barcelona, tom 40.396 folio 93 full nº B-366718

CIF: B 64829963

Objecte social: L’execució del Projecte d’Intervenció Integral del Pla de Ponent, gestionar la subvenció de la Llei de Barris atorgada per la Generalitat de Catalunya destinada a l’execució del referit Pla de Ponent, -mitjançant resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 27-06-2007-, el procés de renovació dels diferents barris de la ciutat i les polítiques municipals en matèria d’habitatge, així com totes les matèries complementàries i connexes amb el referit procés de renovació urbana i les polítiques municipals d’habitatges; és a dir, la promoció de la rehabilitació d’edificis i l’acondicionament d’espais, l’adquisició i alienació d’immobles en compliment de les seves finalitats, l’execució d’obres d’enderroc i de construcció o rehabilitació d’edificis, els estudis del territori en el camp del planejament i la gestió urbanística; i la prestació a l’Ajuntament o a tercers d’assistència relativa a la gestió del planejament, mitjançant la signatura del corresponent conveni i/o contracte.
 
Dades de contacte

Viladecans Renovació Urbana S.L.
Santiago Rusiñol 6-8     
08840 Viladecans
Tel. 93 637 95 03
Fax 93 659 51 96
viurbana@viurbana.cat
www.viurbana.cat
 
Instruccions internes de contractació

Aprovades pel Consell d’Administració en sessió de data 05.11.2009

Regiran la Contractació de la societat, en aquells supòsits de contractes no subjectes a regulació harmonitzada; en compliment d’allò que disposa l’article 175 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.